Monday , May 20 2019
Home / thailand / ชี้ ธุรกิจ อ สั ง หา ฯ ต้อง ปรับ ตัว รับมือ ใน ยุค เทคโนโลยี เปลี่ยน โลก

ชี้ ธุรกิจ อ สั ง หา ฯ ต้อง ปรับ ตัว รับมือ ใน ยุค เทคโนโลยี เปลี่ยน โลกชี้ ธุรกิจ อ สั ง หา ฯ ต้อง ปรับ ตัว

นัก วิชาการ ชี้ ธุรกิจ อ สั ง หา ใน ยุค เทคโนโลยี เปลี่ยน และ ความ ต้องการ ที่ เปลี่ยน ไป ของ ลูกค้า มุค ใหม่ !!

ชี้ ธุรกิจ อ สั ง หา ฯ ต้อง ปรับ ตัว – ใน ยุค ปัจจุบัน ที่ เทคโนโลยี มี การ เปลี่ยนแปลง อย่าง รวดเร็ว ได้ ส่ง ผล อย่าง มาก ต่อ การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน ทุก ภาค ส่วน ที่ ไม่ เว้น แม้แต่ ภาค ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ให้ ต้อง กลับ มา คิด ใหม่ !! ทำ ใหม่ !! กัน อีก รอบ เพื่อ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ของ ผู้ บริโภค ยุค ใหม่ ที่ มี วิถี ชีวิต ท่ามกลาง เทคโนโลยี ที่ ล้ำ สมัย จาก นี้ ภาค ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จะ เปลี่ยนแปลง ไป อย่างไร?

โดย รอง ศาสตราจารย์ ดร. นิติ รัตน ปรีชา เวช ผู้ อำนวย การ โครงการ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ คณะ พาณิช ย ศาสตร์ และ การ บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ ให้ มุม มอง และ แนวโน้ม การ เปลี่ยนแปลง ที่ เกิด ขึ้น อัน เนื่องจาก เทคโนโลยี และ ความ ต้องการ ที่ เปลี่ยน ไป ดังนี้

Disruptive Technology "หรือ แนวคิด เทคโนโลยี เปลี่ยน โลก เป็น แนวคิด ที่ ได้ รับ การ กล่าว ถึง มา นาน กว่า หลาย สิบ ปี ใน แวดวง วิชาการ เพียง แต่ ที่ ผ่าน มายัง ไม่ค่อย มี ใคร เห็น ภาพ ชัดเจน เท่าไร กับ แนวคิด ดัง กล่าว เพราะ ยัง ไม่ ได้ มี เทคโนโลยี ที่ เปลี่ยน โลก เกิด ขึ้น มากมาย เท่า โลก ใน ยุค ปัจจุบัน นี้ ที่ เทคโนโลยี มี การ พัฒนา ที่ ก้าว กระโดด ไป อย่าง มาก ส่ง ผล ให้ เกิด การ เปลี่ยนแปลง อย่าง มาก ต่อ หลาก หลา ธุรกิจ เช่น การ ปฏิวัติ วงการ ธนาคาร การ ปฏิวัติ วงการ สื่อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ก็ เช่น กัน ที่ ไม่ อาจ หลีก เลี่ยง การ เผชิญหน้า ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ดัง กล่าว

โดย สำหรับ มุม มอง ใน ภาค ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ กับ การ เปลี่ยนแปลง ใน ที่ นี้ จะ ไม่ ได้ เป็นการ โฟกัส ถึง เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ใน วงการ หาก แต่ จะ มุ่ง แสดง ให้ เห็น ถึง รูป แบบ การ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ จะ ต้อง เปลี่ยนแปลง ไป อัน สืบ เนื่องจาก ความ ก้าวหน้า ของ เทคโนโลยี ที่ มี ผล ต่อ พฤติกรรม ของ ผู้ บริโภค โดย อาจ แบ่ง การ วิเคราะห์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัปย์ ได้ เป็น 2 ภาค ส่วน หลัก ได้แก่ Commercial Real Estate และ Residen tial Real Estate

Commercial Real Estate หรือ อสังหาริมทรัพย์ เชิง พาณิชย์ นั้น เป็น ภาค ที่ ได้ รับ ผล กระทบ อย่าง มาก จาก กระแส เทคโนโลยี ที่ เกิด ขึ้น ผ่าน โลก ออนไลน์ ยก ตัวอย่าง เช่น โรงแรม ที่ มี รูป แบบ คู่ แข่งขัน ทาง ธุรกิจ อย่าง Airbnb มา เป็น ผู้ เล่น หน้า ใหม่ หรือ ศูนย์การค้า ที่ มี ธุรกิจ ช็อป ปิ้ง ออนไลน์ มา ตอบ โจทย์ คน ยุค ใหม่ เป็นต้น จึง ทำให้ ผู้ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เชิง พาณิชย์ อาจ จะ มี การ เปลี่ยนแปลง รูป แบบ นว คิด ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน สอง แนวทาง ไม่ ว่า จะ เป็น ใน มุม ของ การ แข่งขัน ด้วย การ พัฒนา ปรับ เปลี่ยน ธุรกิจ เดิม เพื่อ จุด ประสงค์ ใน การ รักษา ฐาน ตลาด เดิม ของ ตนเอง เช่น การ ปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ การ ปรับ เปลี่ยน ผู้ เช่า การ จัด กิจกรรม การ สร้าง ประสบการณ์ ใหม่ ให้ กับ ลูกค้า เป็นต้น หรือ จะ เป็นการ สร้าง ธุรกิจ ใหม่ ด้วย การ อาศัย เทคโนโลยี ต่างๆ ใน ​​การ สร้าง มูลค่า เพิ่ม ที่ แตก ต่าง จา เดิม เช่น การ เปิด ธุรกิจ ค้า ปลีก ออนไลน์ เพิ่มเติม ขึ้น มา จาก ธุรกิจ หลัก เพื่อ แข่งขัน กับ ธุรกิจ ใหม่ ที่ เข้า มา ใน ตลาด เป็นต้น

Residential Real Estate หรือ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ อยู่ อาศัย ใน ส่วน นี้ ใน ภาพ รวม ยัง จัด ได้ ว่า อาจ ยัง ไม่ ได้ รับ ผล กระทบ ทาง ตรง ที่ ชัดเจน นัก เนื่องจาก ยัง ไม่ ปรากฏ การ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ใน การ พัฒนา โครงการ ที่ รุนแรง เหมือน ภาค ส่วน ต่างๆ หาก แต่ จะ เป็นการ เปลี่ยนแปลง ใน การ ใช้ เทคโนโลยี ใน ลักษณะ ที่ มา เกี่ยวข้อง กับ การ ดำเนิน ชีวิต ของ ลูกค้า ใน ด้าน ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ใน การ สั่ง สิน ค้ ออนไลน์ เทคโนโลยี ใน การ สื่อสาร กับ ทีม งาน บริหาร ชุมชน เทคโนโลยี ใน การ รักษา ความ ปลอดภัย หรือ การ สั่ง การ ทาง โทรศัพท์ เป็นต้น หรือ อา จะ เป็นการ ใช้ เทคโนโลยี โดย ฝั่ง ผู้ ประกอบ การ เพื่อ ประโยชน์ ใน การ สนับสนุน การ ดำเนิน ธุรกิจ เช่น งาน การ ตลาด และ การ ขาย งาน ก่อสร้าง งาน การ ออกแบบ เป็นต้น


ไม่ อาจ ปฏิเสธ ได้ เลย ว่า หนึ่ง ใน เรื่อง ที่ สำคัญ ที่สุด ใน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ คือ เรื่อง ของ ทำเล ที่ ตั้ง หาก แต่ ใน ยุค ที่ เทคโนโลยี มี การ เติบโต อย่าง มาก ก็ ย่อม ส่ง ผล ให้ ผู้ ประกอบ การ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ อาจ หลีก เลี่ยง การ ให้ ความ สำคัญ ได้ เช่น เดียวกัน ดังนั้น การ จังนั้น ประกอบ ใน เข้า ใน บ สนอง ความ ต้องการ ของ ลูกค้า กลุ่ม ใหม่ อย่าง Gen Y, Gen Z ที่ ชีวิต ผูกพัน อยู่ กับ เทคโนโลยี ที่ กำลัง มี สัดส่วน เพิ่ม มาก ขึ้น และ กำลัง ก้าว เข้า มา ทดแทน กลุ่ม ลูกค้า Gen X และ baby boomer

จาก การ ที่ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ต่าง พา กัน สร้าง ตำแหน่ง ทางการ ตลาด ใหม่ (Market Positioning) ของ ตน เพื่อ มุ่ง จับกลุ่ม ตลาด (Market segments) ใหม่ ที่ มี ความ หลากหลาย และ ซับซ้อน อย่าง มาก ใน ปัจจุบัน ที่ เต็ม ไป ด้วย กลุ่ม ที่ มี รูป แบบ การ ดำเนิน ชีวิต ที่ หลากหลาย ที่ ได้ รับ อิทธิพล อย่าง มาก จาก การ พัฒนา อย่าง ก้าว กระโดด ของ เทคโนโลยี และ มากกว่า การ จัด กลุ่ม ด้วย อายุ หรือ เพศ เฉก เช่น ใน อดีต ไม่ ว่า จะ เป็น ลุ่ม Millennials, กลุ่ม Startup, กลุ่ม Geek, กลุ่ม Nerd, หรือ กลุ่ม Freelance ที่ ไม่ ได้ มี พฤติกรรม ที่ เป็น ที่ เข้าใจ ที่ ชัดเจน อย่าง ใน อดีต เพียง แค่ กิน กับ นอน เท่านั้น หาก แต่ อาจ จะ เป็น กิน นอน เที่ยว ทำงาน พักผ่อน เล่น กีฬา เข้า สังคม ออนไลน์ ฯลฯ ก็ได้

ดังนั้น รูป แบบ การ พัฒนา โครงการ จำนวน ไม่ น้อย ไม่ ว่า จะ เป็น ที่ อยู่ อาศัย, โรงแรม, อาคาร สำนักงาน ฯลฯ จึง ได้ มี การ ผสมผสาน ประโยชน์ ใช้สอย พิเศษ (ที่ อาจ ถือ ได้ ว่า เก่า ไป แล้ว ใน ปัจจุบัน) เช่น Co Working Space Co. Kitchen Space Co. Storage เพิ่มเติม เข้า มา ใน โครงการ หรือ การ จัด เตรียม สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ที่ ล้ำ สมัย เช่น ระบบ สั่ง การ ด้วย เสียง ระบบ สั่ง การ ด้วย แอ พ พลิ เค ชั่ น ระบบ การ คำนวณ พลังงาน ระบบ ชาร์จ รถ น ต์ ไฟฟ้า ระบบ ที่ จอด รถ อัตโนมัติ ระบบ ซื้อ ของ ออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หัวใจ ที่ สำคัญ ของ การ พัฒนา โครงการ จึง ไม่ ได้ อยู่ ที่ การ กำหนด ให้ มี พื้นที่ หรือ เทคโนโลยี ใหม่ เท่านั้น หาก แต่ จะ อยู่ ที่ ความ เข้าใจ อย่าง ถ่องแท้ ใน ความ ต้องการ ที่ แตก ต่าง ของ ลูกค้า ที่ จะ เป็น ตัว กำหนดการ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือ พื้นที่ ใช้สอย ที่ เหมาะสม กับ กลุ่ม ลูกค้า มากกว่า ดังนั้น จึง อาจ ไม่ ไม่ ใน เลย ที่ นี้ นี้ มี โอกาส เห็น พื้น ใน ใน อนาคต ที่ นอกเหนือ จา ที่ เคย เห็น มา อาจ จะ เป็น Co. Party Space Co. Business Space Co. Living Space Co. Garden Space หรือ กระทั่ง Co. E-Sport Space หรือ อาจ จะ เป็น ระบบ พิเศษ ใด ๆ ก็ได้ ที่ แล้วแต่ ผู้ ประกอบ การ ราย ใด จะ สร้างสรรค์ ออก มา ให้ เป็น รูปธรรม เพื่อ มุ่ง ตอบ สนอง ความ ต้องการ ที่ แตก ต่าง

โดย สรุป แล้ว เมื่อ เทคโนโลยี เปลี่ยน ไป วิถี ชีวิต ก็ เปลี่ยน ไป ดังนั้น ผู้ ประกอบ การ จะ ต้อง เปิด ใจ ให้ กว้าง ขยัน ที่ จะ เรียน รู้ และ เข้าใจ ถึง ความ แตก ต่าง และ ความ เฉพาะตัว ของ แต่ละ บุคคล (individualisme) อยู่ เสมอ เพื่อ นำ มา ปรับ รูป แบบ การ ดำเนิน ธุรกิจ ให้ สอด รับ กับ ตลาด ที่ เปลี่ยน ไป นั่นเอง

โครงการ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เปิด รับ สมัคร นักศึกษา ใหม่ เข้า ศึกษา ต่อ ระดับ ปริญญา โท ใน โครงการ ปริญญา โท ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วัน ที่ 30 เมษายน 2562 เพิ่มเติม ได้ ที่ ราย ละเอียด. 02-613-2260, 02-613-2297, 02-623-5105 หรือ ดู ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ ที่ http://www.re.tbs.tu.ac.th/


Source link